ห.จ.ก. AT Move
โทร 092-353-4100
  • th

ประเภทของรถ


ประเภทของรถ

ประเภทรถที่ใช้ในการขนย้าย

 

รถบริการขนย้ายของเรา

 

* 4 ล้อเล็ก แบบตู้ทึบ

* 4 ล้อเล็ก แบบคอก มีผ้าใบคลุมมิดชิด

* 4 ล้อใหญ่ แบบตู้ทึบ

* 4 ล้อใหญ่ แบบคอก มีผ้าใบคลุมมิดชิด

* 6 ล้อเล็ก แบบตู้ทึบ

* 6 ล้อเล็ก แบบคอก มีผ้าใบคลุมมิดชิด

* 6 ล้อกลาง แบบตู้ทึบ

* 6 ล้อกลาง แบบคอก มีผ้าใบคลุมมิดชิด

* 6 ล้อใหญ่ แบบตู้บ

* 6 ล้อใหญ่ แบบคอก มีผ้าใบคลุมมิดชิด